Unifaun ♥ Textalk Webshop Partner

Användarvillkor för Textalk Webshop

§ 1 Allmänt

§ 1.2 Detta avtal reglerar förhållandet mellan Kunden och Textalk AB organisationsnummer 556586-1472 (nedan kallat "Textalk"), med avseende på Textalks e-handelslösning Textalk Webshop (nedan kallad "Textalk Webshop") och därtill hörande tilläggstjänster.

§ 1.2 Kunden skall vara myndig fysisk person eller juridisk person.

§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kunden till ytterligare part.

Det här är ett avtal mellan dig och Textalk som beskriver vad som gäller om du vill använda Textalk Webshop. Du kan vara en myndig person eller ett företag. Detta avtal gäller bara mellan oss, ingen annan.

§ 2 Tjänsten

§ 2.1 Textalk Webshop finns i olika versioner: Textalk Webshop Lite, Textalk Webshop Bas samt Textalk Webshop Plus (nedan kallat ”Lite”, ”Bas”, och ”Plus”). De tjänster och funktioner som är tillgängliga i respektive version av Textalk Webshop framgår av specifikationer på http://www.textalk.se/webshop. Textalk kan lansera ytterligare versioner av Textalk Webshop utan att detta påverkar detta avtal.

§ 2.2 Support för Lite och Bas är tillgängligt för kunden via e-post. Support för Plus är tillgängligt för kunden via e-post och telefon under kontorstid. E-post och telefonnummer finns på http://www.textalk.se/webshop

Textalk Webshop finns i olika versioner. Vad som ingår i de olika versionerna står på vår hemsida.

Det ingår support via e-post och hemsida i alla versioner. I plusversionen ingår dessutom telefonsupport.

§ 3 Abonnemang

§ 3.1 Avtalet löper under den period som Kunden valt att abonnera på Textalk Webshop. För Lite erbjuds 12-månadersabonnemang. För Bas och Plus erbjuds 3-månaders-, 6-månaders- eller 12-månadersabonnemang. Samtliga abonnemang betalas i förskott.

§ 3.2 Uppsägning av abonnemang från Kundens sida är ej tillämpligt då abonnemanget betalats i förskott och ingen automatisk förlängning tillämpas från Textalk.

§ 3.3 Uppsägning av avtalet från Textalks är ej tillämpligt då abonnemanget betalats i förskott och ingen automatisk förlängning tillämpas från Textalk - utom i fall som regleras i paragraf 3.4 nedan.

§ 3.4 Textalk äger rätten att säga upp abonnemanget om Kunden har brutit mot någon av paragraferna i avtalet. Uppsägning sker per e-post, telefon eller skriftligen per brev.

Du kan teckna abonnemang för kvartal, halvår eller år. Du betalar i förskott. Om du inte vill använda Textalk Webshop är det bara att sluta att betala. Abonnemanget funkar så länge du betalar.

Vi påminner dig via mail och när du loggar in i admin om abonnemanget håller på att ta slut, men du får förlänga det själv. Vi förlänger inte abonnemang automatiskt.

Vi kan avsluta ditt abonnemang om du gör något riktigt dumt (kolla 3.4).

§ 4 Avgifter

§ 4.1 Avgifter för Textalk Webshop utgår i enligt med gällande priser. Väljer Kunden att betala med kort aktiveras abonnemanget omgående. Om Kunden väljer fakturabetalning skapas en proformafaktura som vid betalning omvandlas till faktura. Vid fakturabetalning aktiveras abonnemanget när Textalk mottagit och registrerat betalningen.

§ 4.2 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

Kolla hemsidan för priser. Kampanjer och tillfälliga erbjudanden påverkar inte den ordinarie prislistan.

§ 5 Överlåtelse av abonnemang

§ 5.1 Kunden får överlåta abonnemang för Textalk Webshop. Dock ej ingångna avtal om betalningslösningar, andra integrationer via tredje part vilka Textalk ej kan påverka samt ej heller Textalk Kortbetalning (separat avtal). Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

(hör av er till oss innan ni gör överlåtelser) Du kan ge bort eller sälja ditt abonnemang till någon annan, men INTE dina avtal med betalningslösningar eller andra externa tjänster som är kopplade till ditt abonnemang.

§ 6 Textalks ansvar

§ 6.1 Textalk utövar ingen kontroll över de transaktioner som för Kundens räkning hanteras av Textalk Webshop. Textalk är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

§ 6.2 Textalk hanterar all Kundens information så som konfidentiell. Dock kan Textalk via domstolsföreläggande, eller liknande, åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot Kunden kan Textalk komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till Textalk om sådana uppgifter.

§ 6.3 Textalk garanterar att känslig information såsom kreditkortsnummer och signaturkoder hanteras med högsta säkerhet via SSL-krypterad kommunikation. Kreditkortsinformation lagras inte i Textalk Webshop utan överförs direkt till anslutna betalningssystem där all känslig information lagras i krypterad form.

§ 6.4 Textalk garanterar att samtliga Kundens data som lagras i Textalk Webshop säkerhetskopieras en gång per dygn.

§ 6.5 Textalk tar ingen kreditrisk eller ansvar för köp som förnekas av kortinnehavaren.

§ 6.6 Textalk lämnar ingen garanti för kommunikation mellan Textalks och den ISP som levererar internetanslutning till Textalk.

Beställningar och leveranser är ditt ansvar, även om webshop-systemet skulle krångla. Håll koll på dina beställningar i admin.

Uppgifter om dig och dina kunder är hemliga. Polisen eller Skatteverket kan dock tvinga oss att lämna ut uppgifter, sådan är lagen. Vi kan anmäla om vi misstänker skumraskaffärer (shady business).

Vi krypterar allt viktigt. Vi lagrar inga kortnummer. Vi tar backup och har en grym serverhall. Men, våra grejer kan gå sönder och vår internetanslutning kan gå ner.

§ 7 Kundens ansvar

§ 7.1 Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning.

§ 7.2 Kunden ansvarar för att känslig information såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande hanteras utan risk för åtkomst av obehörig.

§ 7.3 Kunden förbinder sig att inte publicera stötande material. Textalk förbehåller sig rätten att avgöra när material är att betrakta som stötande. Textalk äger rätten att neka att ingå avtal med Kunden och att stänga av abonnemang för Kunden som publicerar av Textalk definierat stötande material.

Var laglydig.

Du har ansvar för dina egna lösenord.

§ 8 Datainsamling

§ 8.1 För förbättrad användarupplevelse använder vi cookies. Genom att använda Textalk Webshop accepterar du (och dina kunder) användandet av cookies. Vi sparar och bearbetar information om dig och dina kunder för att skapa anonym statistik i vår e-handelslösning i syfte att förbättra våra tjänster för dig och dina kunder.

Vi spårar och sparar data för att bli bättre.

§ 9 Ångerrätt

§ 8.1 Enligt Svensk lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal föreligger en ångerfrist på 14 dagar. Textalk påbörjar utförandet av den tjänst Kunden eller den kommande Kunden har beställt innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut, vilket Kunden / den kommande Kunden, samtycker till i samband med beställning av tjänst från Textalk. Dvs. ångerrätt föreligger ej enligt lag (2000:274)§ 14.

Om du betalar så kan du inte ångra dig. Kör i demoläget om du bara vill testa.

§ 10 Force majeure

§ 10.1 Textalk skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Textalk skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Textalk inte heller kunnat undvika eller övervinna.

Du kan inte kräva skadestånd från oss.

§ 11 Tvist

§ 11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Personuppgiftsbiträdesavtal

träffat 2018-__-__ mellan
Webshopinnehavare + org.nr (“Personuppgiftsansvarig”)
och Textalk AB 556586-1472 (“Personuppgiftsbiträde”)

1 Bilagor

Avtalet består av detta huvuddokument samt följande bilagor:

Information och instruktioner till webshopinnehavare

För det fall att handlingarnas innehåll inte överensstämmer har huvuddokumentet företräde framför bilagan. Bilagorna har företräde enligt den ovanstående ordningen.

2 Definitioner

I den mån Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, hädanefter dataskyddsförordningen, innehåller begrepp som motsvarar de som används i Avtalet ska sådana begrepp tolkas och tillämpas i enlighet med dataskyddsförordningen.

I Avtalet skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

Med Avtalet avses detta huvuddokument och vid var tid gällande bilagor.

Med Behandling avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Med Personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med Personuppgiftsincident avses en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

3 Syfte

Personuppgiftsbiträdet har genom Avtalet förbundit sig att behandla personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning. Parterna har kommit överens om att reglera omfattningen och den närmare utformningen av behandlingen genom upprättandet av Avtalet.

4 Personuppgiftsansvariges skyldigheter

4.1 Behandling i enlighet med Tillämpliga bestämmelser

4.1.1 Behandling enligt Avtalet och Tillämpliga bestämmelser

Personuppgiftsansvarige ska ansvara för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med Avtalet och Tillämpliga bestämmelser.

4.1.2 Tillhandahållande av personuppgifter

Personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla Personuppgiftsbiträdet med den information och de personuppgifter som behövs och är ändamålsenliga för att denne ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet och Tillämpliga bestämmelser.

4.1.3 Korrekta uppgifter

Personuppgiftsansvarige ska omedelbart lämna Personuppgiftsbiträdet korrekta uppgifter i händelse av att de dokumenterade instruktionerna är felaktiga, ofullständiga eller i övrigt behöver förändras.

4.1.4 Genom att underteckna detta avtal bekräftar Personuppgiftsansvarige att Personuppgiftsansvarige:

 • har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella personuppgifterna till Personuppgiftsbiträdet (inklusive eventuella underbiträden som Personuppgiftsbiträdet använder).
 • är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de personuppgifter som lämnats till Personuppgiftsbiträdet.
 • har uppfyllt alla eventuella obligatoriska krav och skyldigheter att anmäla hos eller få tillstånd från relevanta myndigheter för behandlingen av Personuppgifter.
 • har fullgjort sina skyldigheter att tillhandahålla relevant information till sina kunder avseende behandling av personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning.
 • instämmer i att Personuppgiftsbiträdet har lämnat garantier avseende implementeringen av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är tillräckliga för att skydda sina kunders integritet och personuppgifter.
 • vid användning av de tjänster som tillhandahålls av Personuppgiftsbiträdet inte överför några känsliga personuppgifter, eller uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser till Personuppgiftsbiträdet. Sker sådan överföring kan inte Personuppgiftsbiträdet hållas ansvarig för felaktig behandling av dessa känsliga personuppgifter.

4.2 Dokumenterade instruktioner

Personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla Personuppgiftsbiträdet dokumenterade instruktioner. Dessa ska bland annat, men inte uteslutande, reglera vilka personuppgifter som ska behandlas, föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet och omfattning, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade, Personuppgiftsansvariges och Personuppgiftsbiträdets skyldigheter och rättigheter samt omfattningen av skyddsåtgärder och övriga IT-och säkerhetsrelaterade skyldigheter.

Personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla alla de uppgifter som kan behövas för att Personuppgiftsbiträdet ska kunna uppfylla sina avtalsenliga åtaganden gentemot Personuppgiftsansvarige.

De dokumenterade instruktionerna bifogas Avtalet, se Bilaga 1.

5 Personuppgiftsbiträdets ansvarsområden

5.1 Behandling av personuppgifter

5.1.1 Behandling enligt Avtalet och Tillämpliga bestämmelser

Personuppgiftsbiträdet ska endast behandla personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning enligt Avtalet och Tillämpliga bestämmelser. Personuppgiftsbiträdet får inte, utan Personuppgiftsansvariges samtycke, föreläggande från relevant tillsynsmyndighet eller tvingande lagstiftning samla in eller lämna ut personuppgifter från eller till någon tredje part om inte annat skriftligen överenskommits, ändra metod för behandling, kopiera eller återskapa personuppgifter eller på något annat sätt behandla personuppgifter för andra ändamål än dem som anges i de dokumenterade instruktionerna.

5.1.2 överföring av personuppgifter

Personuppgiftsbiträdet får inte överföra några personuppgifter till en stat utanför EU-området eller till en stat som inte omfattas av undantagen till förbud mot överföring till tredje land enligt Tillämpliga bestämmelser. Förbudet omfattar även service, teknisk support, underhåll, utveckling och liknande tjänster av systemet.

Undantag till förbud mot överföring till tredje land:

EU-kommissionen har analyserat dataskyddsreglerna i några länder och fattat beslut om att skyddsnivån i dessa länder är adekvat. Besluten gäller:

 • Andorra
 • Argentina
 • Bailiwick of Guernsey
 • Färöarna
 • Isle of Man
 • Israel
 • Jersey
 • Nya Zeeland
 • Schweiz
 • Uruguay

Dessutom har EU-kommissionen tidigare bedömt att skyddsnivån är adekvat på vissa områden eller under särskilda villkor i följande länder:

Kanada (om deras lagstiftning för skydd av personuppgifter i privat sektor är tillämplig på mottagarens personuppgiftsbehandling)

USA (om mottagaren har anslutit sig till Privacy Shield)

EU-kommissionens beslut finns uppräknade i en bilaga till personuppgiftsförordningen. I förordningen anges också uttryckligen att överföring är tillåten i dessa fall.

5.1.3 Skriftligt samtycke vid överföring

En överföring som inte omfattas av ovanstående kräver Personuppgiftsansvariges skriftliga samtycke och ett säkerställande av att sådan överföring sker i överensstämmelse med Tillämpliga bestämmelser.

5.1.4 Genomförande av förändringar

Personuppgiftsbiträdet ska genomföra ändringar, raderingar, begränsningar och överföringar på Personuppgiftsansvariges uttryckliga begäran, dock inte om en sådan begäran strider mot Avtalet eller Tillämpliga bestämmelser.

5.2 Tekniska och organisatoriska åtgärder

5.2.1 Vidta tekniska och organisatoriska åtgärder

Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, när det är lämpligt pseudonymisering och kryptering av personuppgifter förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna, förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident, ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.

5.2.2 Uppförandekod och certifieringsmekanism

Personuppgiftsbiträdet kan genom anslutning till en godkänd uppförandekod eller godkänd certifieringsmekanism visa att ovan nämnda skyldigheter efterlevs.

5.3 Upprättande av förteckning

5.3.1 Upprätta en förteckning

Personuppgiftsbiträdet ska föra en förteckning över alla kategorier av behandling som utförs för Personuppgiftsansvariges räkning, som omfattar följande:

Namn och kontaktuppgifter för Personuppgiftsbiträdet och Personuppgiftsansvarige för vars räkning Personuppgiftsbiträdet agerar, och, i tillämpliga fall, för Personuppgiftsansvariges eller Personuppgiftsbiträdets företrädare samt dataskyddsombudet.

De kategorier av behandling som har utförts för Personuppgiftsansvariges räkning.

I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, inbegripet identifiering av tredjelandet eller den internationella organisationen och dokumentationen av lämpliga skyddsåtgärder.

Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna.

5.3.2 Skriftlig förteckning

Personuppgiftsbiträdet ska upprätta förteckningen skriftligen, inbegripet i elektronisk form.

5.4 Underrättelseskyldighet

Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål underrätta Personuppgiftsansvarige i händelse av att personuppgiftsbehandlingen strider mot Avtalet, dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning. Personuppgiftsbiträdet ska därefter invänta instruktioner från Personuppgiftsansvarige.

5.5 Information

5.5.1 Utlämnande av personuppgifter

Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifter eller information om behandlingen av personuppgifter utan medgivande i förväg från Personuppgiftsansvarige utom för det fall föreläggande finns därom från relevant tillsynsmyndighet eller om Personuppgiftsbiträdet är skyldig att göra det enligt Tillämpliga bestämmelser.

5.5.2 Underrättelseskyldighet vid kontakt

Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål meddela Personuppgiftsansvarige om Personuppgiftsbiträdet kontaktas av behörig tillsynsmyndighet, registrerad eller tredje part i syfte att få tillgång till personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet behandlar.

5.6 Revision

5.6.1 Kontroll av efterlevnad

Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom tredje man, genomföra revision gentemot Personuppgiftsbiträdet eller på annat sätt kontrollera att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter följer Avtalet och Tillämpliga bestämmelser. Vid sådan revision eller kontroll ska Personuppgiftsbiträdet ge Personuppgiftsansvarige den assistans som behövs för genomförande av revision.

5.6.2 Visa efterlevnad av Avtalet och Tillämpliga bestämmelser

Personuppgiftsbiträdet ska på begäran och utan onödigt dröjsmål visa att förpliktelserna enligt Avtalet och Tillämpliga bestämmelser efterlevs. Detta innefattar bland annat, men inte uteslutande, en skyldighet att tillhandahålla dokumentation, visa att godkända uppförandekoder eller certifieringar är uppfyllda samt möjliggöra och bidra till att Personuppgiftsansvarige kan utföra nödvändiga granskningar och inspektioner.

5.6.3 Tillgång till personuppgifter

Personuppgiftsbiträdet ska ge Personuppgiftsansvarige tillgång till alla de personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet behandlar för Personuppgiftsansvariges räkning. Detta innefattar även tillgång till upplysningar och handlingar som Personuppgiftsansvarige behöver för att utöva kontroll över Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av Avtalet och Tillämpliga bestämmelser. En sådan tillgång ska ges utan oskäligt dröjsmål, men inte senare än 20 dagar från Personuppgiftsansvariges uttryckliga och skriftliga begäran.

5.7 Säkerhet och sekretess

5.7.1 Utvärdera risker

Personuppgiftsbiträdet ska utvärdera riskerna med behandlingen och vidta åtgärder, såsom kryptering, för att minska dem. åtgärderna bör säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, inbegripet konfidentialitet, med beaktande av den senaste utvecklingen och genomförandekostnader i förhållande till riskerna och vilken typ av personuppgifter som ska skyddas.

5.7.2 Vidta säkerhetsåtgärder

Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att säkerställa att varje fysisk person och juridisk person som utför arbete under Personuppgiftsbiträdets överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, endast behandlar dessa på instruktion från den Personuppgiftsansvarige.

5.7.3 Tillräcklig kunskap och utbildning

Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att varje fysisk person som har tillgång till personuppgifterna som behandlas enligt Avtalet har tillräckliga kunskaper och utbildning för att på ett säkert och ändamålsenligt sätt behandla personuppgifterna.

5.7.4 Förändringar av personuppgiftsbehandling

Om Personuppgiftsbiträdet avser att genomföra förändringar av hur personuppgifter behandlas eller i övrigt genomföra förändringar som kan påverka säkerheten för de registrerade, de registrerades rättigheter eller efterlevnaden av Avtalet eller gällande rätt ska Personuppgiftsbiträdet skriftligen informera Personuppgiftsansvarige i förväg. Personuppgiftsansvarige ska ge sitt samtycke till sådana förändringar.

5.7.5 Sekretess och tystnadsplikt

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att behandla personuppgifter och annan information som uppvisar samband med Avtalet i enlighet med gällande sekretesslagstiftning. Personalen som behandlar personuppgifter har ingått särskilda sekretessförbindelser samt upplysts om att tystnadsplikt föreligger enligt avtal eller nationell rätt.

5.7.6 ändamålsenliga sekretessåtaganden

Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga anställda, konsulter och övriga som Personuppgiftsbiträdet svarar för och som behandlar personuppgifter är bundna av ett ändamålsenligt sekretessåtagande samt att de är informerade om hur behandling av personuppgifterna får ske.

5.7.7 Information till personer med åtkomst

Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att de personer som har åtkomst till personuppgifterna är informerade om hur de får behandla personuppgifterna i enlighet med de dokumenterade instruktionerna från Personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet ska även säkerställa att adekvat behörighetsstyrning.

5.8 Personuppgiftsincidenter

5.8.1 Vidta skadebegränsande åtgärder

Vid en misstänkt eller upptäckt personuppgiftsincident ska Personuppgiftsbiträdet omedelbart undersöka incidenten och vidta lämpliga åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.

5.8.2 Beskrivning av personuppgiftsincident

Om Personuppgiftsansvarige begär det ska en beskrivning av personuppgiftsincidenten lämnas till Personuppgiftsansvarig inom 48 timmar. En sådan beskrivning ska åtminstone innehålla

 • beskriva personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs,
 • förmedla namnet på och kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet eller andra kontaktpunkter där mer information kan erhållas,
 • beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, och
 • beskriva de åtgärder som Personuppgiftsbiträdet har vidtagit eller föreslagit för att åtgärda personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.

Om och i den utsträckning det inte är möjligt att tillhandahålla informationen samtidigt, får informationen tillhandahållas i omgångar utan onödigt ytterligare dröjsmål.

5.8.3 Bistå med skyldigheter gällande personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsbiträdet ska bistå Personuppgiftsansvarige med att se till att dennes skyldigheter enligt Tillämpliga bestämmelser om personuppgiftsincidenter fullgörs, med beaktande av typen av behandling och den information som personuppgiftsbiträdet har att tillgå. Detta gäller även om Personuppgiftsansvarige misstänkt eller upptäckt en personuppgiftsincident.

5.8.4 Underrättelse om personuppgiftsincident

Personuppgiftsbiträdet ska underrätta Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 timmar, efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.

5.8.5 Information om personuppgiftsincident

En underrättelse enligt ovan ska innehålla all den information som Personuppgiftsansvarige behöver för att uppfylla sina skyldigheter i förhållande till tillsynsmyndigheten.

5.8.6 Ovillkorlig underrättelseskyldighet

Ovanstående underrättelseskyldighet till Personuppgiftsansvarige gäller även om Personuppgiftsbiträdet av någon annan anledning inte kan uppfylla åtaganden enligt Avtalet eller de dokumenterade instruktionerna alternativt får kännedom om att personuppgifter har behandlats i strid med Avtalet.

5.9 Bistå Personuppgiftsansvarige

5.9.1 Konsekvensbedömningar och förhandssamråd

Personuppgiftsbiträdet ska vid behov och på begäran bistå Personuppgiftsansvarige med fullgörande av de skyldigheter som denne har och som härrör från bestämmelserna i dataskyddsförordningen angående utförandet av konsekvensbedömningar avseende dataskydd och förhandssamråd med tillsynsmyndigheten.

5.9.2 Fullgörande av skyldigheter gällande registrerades rättigheter

Personuppgiftsbiträdet ska vid behov och på begäran bistå Personuppgiftsansvarige med fullgörande av de skyldigheter som denne har och som härrör från bestämmelserna i dataskyddsförordningen angående de registrerades rättigheter.

6 Personuppgiftsbiträdets anlitande av Underbiträde

6.1 Godkännande av Personuppgiftsbiträdets anlitande av Underbiträde

Personuppgiftsansvarige godkänner Personuppgiftsbiträdets anlitande av Underbiträde enligt Information och instruktioner till webshopinnehavare i {{edition_name}}.

6.2 Skriftligt tillstånd för anlitande av annat Underbiträde

Personuppgiftsbiträdet får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde (Underbiträde) utan att ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd har erhållits av Personuppgiftsansvarige.

6.3 Allmänt skriftligt tillstånd

Om ett allmänt skriftligt tillstånd har erhållits, ska Personuppgiftsbiträdet informera Personuppgiftsansvarige om eventuella planer på att anlita nya personuppgiftsbiträden eller ersätta personuppgiftsbiträden, så att Personuppgiftsansvarige har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar.

6.4 Riskfördelning

Personuppgiftsbiträdets anlitande av Underbiträde sker på egen risk. Det medför ingen förändring beträffande den ansvarsfördelning som gäller mellan Parterna enligt Avtalet.

6.5 Tillräcklig skyddsnivå

Om Personuppgiftsansvarige godkänner Personuppgiftsbiträdets ansökan om anlitande av Underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att Underbiträdet upprätthåller en tillräcklig skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas samt i övrigt följer tillämpliga delar av Avtalet och gällande dataskyddslagstiftning.

6.6 Underrättelse om anlitande eller byte av Underbiträde

Personuppgiftsbiträdet ska, innan åtgärder vidtas och under förutsättning att ansökan om Underbiträde accepterats av Personuppgiftsansvarige, informera denne om anlitande eller byte av Underbiträde. Personuppgiftsansvarige ska ha möjlighet att rikta invändningar mot Personuppgiftsbiträdets förslag om förändring. En sådan invändning utgör hinder för Personuppgiftsbiträdet att genomföra föreslagen förändring.

7 Ansvar för skada

7.1 Personuppgiftsbiträdets ansvar

Personuppgiftsbiträdet ska i förhållande till Personuppgiftsansvarige ansvara för skada uppkommen till följd av behandling av personuppgifter endast om denne inte har fullgjort de skyldigheter enligt Tillämpliga bestämmelser som specifikt riktar sig till Personuppgiftsbiträdet eller agerat utanför eller i strid med Avtalet.

Personuppgiftsbiträdet ska undgå ansvar enligt ovan om det visar att det inte på något sätt är ansvarigt för den händelse som orsakade skadan.

7.2 Personuppgiftsansvariges ansvar

Personuppgiftsansvarige ska ersätta Personuppgiftsbiträdet för de anspråk som riktas mot Personuppgiftsbiträdet, under förutsättning att anspråket har sin grund i Personuppgiftsansvariges bristfälliga eller felaktiga instruktioner till Personuppgiftsbiträdet.

8 Avtalets varaktighet samt ändringar i Avtalet

8.1 Varaktighet

Avtalet gäller från dess att det har undertecknats av Parterna och under den tid Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftsansvariges instruktioner.

8.2 återlämnande eller radering av personuppgifter

Efter det att behandlingen på Personuppgiftsansvariges vägnar har avslutats, ska personuppgiftsbiträdet återlämna eller radera personuppgifterna, såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt lag som Personuppgiftsbiträdet omfattas av. Om personuppgifterna ska återlämnas ska det ske utan onödigt dröjsmål och i ett allmänt och läsbart elektroniskt format.

8.3 Personuppgiftsansvariges rätt att företa ändringar

Personuppgiftsansvarige får endast företa ändringar i Avtalet i den mån det behövs för att efterleva gällande rätt.

8.4 Förändring av avtalet

En förändring i Avtalet börjar gälla 30 dagar efter att underrättelsen om ändring kommit Personuppgiftsbiträdet tillhanda.

8.5 Personuppgiftsbiträdets rätt att företa ändringar

Personuppgiftsbiträdet får endast påkalla ändringar i Avtalet i den mån det behövs för att efterleva gällande rätt.

8.6 Samtycke vid nya typer av behandlingar

För det fall Personuppgiftsansvarige avser att utöka Personuppgiftsbiträdet behandling av personuppgifter till att avse nya typer av behandlingar kräver detta Personuppgiftsbiträdets uttryckliga samtycke.

9 Underrättelser

9.1 Skriftliga underrättelser

Underrättelser och meddelanden enligt Avtalet ska ske skriftligen. Underrättelser ska ställas till nedan nämnda kontaktpersoner.

Personuppgiftsansvarige, {{webshop_company_name}}
{{webshop_owner_fullname}}, {{webshop_company_email}}
{{webshop_company_address}}, {{webshop_company_zip}} {{webshop_company_city}}

Personuppgiftsbiträdet, Textalk AB
Rikard Sigvardsson, twsgdpr@textalk.se
Krokslätts fabriker 12, 431 37 Mölndal

9.2 Skriftlig anmälan av personuppgiftsincident

Personuppgiftsincidenter ska alltid anmälas per e-mail till mailadressen twsgdpr@textalk.se

10 Tvist

10.1 Tolkning och tillämpning

Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist gällande tolkning eller tillämpning av Avtalet ska lösas i allmän domstol i Sverige, under förutsättning att inte annan myndighet eller domstol i annan jurisdiktion har exklusiv behörighet att lösa tvisten.

11 Underskrifter

För att detta avtal skall äga giltighet krävs att firmatecknare för Webshopinnehavare + org.nr signerar avtalet.

Personuppgiftsansvarig
Webshopinnehavare + org.nr

Personuppgiftsbiträde
Rikard Sigvardsson, VD Textalk AB

Användarvillkor för Textalk Webshop vid användandet av betalningslösningen Textalk Kortbetalning

Kompletterande villkor för Textalk Webshop vid användandet av betalningslösningen Textalk Kortbetalning.

Uppdaterad 2017-07-09 / legal@textalk.se

§ 1 Allmänt

§ 1.1 Detta avtal reglerar förhållandet mellan Kunden och Textalk AB organisationsnummer 556586-1472 (nedan kallat "Textalk"), med avseende på betalningslösningen Textalk Kortbetalning inom Textalk Webshop (nedan kallat "Textalk Kortbetalning").

§ 1.2 Kunden skall vara myndig fysisk person eller juridisk person.

§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kunden till ytterligare part.

Det här är ett avtal mellan dig och Textalk som beskriver vad som gäller om du vill använda Textalk Webshop. Du kan vara en myndig person eller ett företag. Detta avtal gäller bara mellan oss, ingen annan.

§ 2 Textalk Kortbetalning

§ 2.1 Förutsättningen för att detta avtal skall gälla är att Kunden är betalande kund i Textalk Webshop och har accepterat de villkor som gäller för nyttjande av denna tjänst. Detta avtal omfattar dock bara betalningslösningen Textalk Kortbetalning. Andra tjänster som ingår i Textalk Webshop framgår av separat aktuell information på Textalk Webshops hemsida. I samband med Kundens ansökan om att få använda Textalk Kortbetalning kommer Textalk att genomföra en kreditkontroll. Textalk Kortbetalning gör det möjligt för Kunden att från sina slutkunder ta betalt med bank- eller kreditkort utfärdade av Visa eller Mastercard (Kort).

§ 2.2 Textalk Kortbetalning som är föremål för detta avtal baseras på ett avtal som Textalk har slutit med BABS kortinlösen från Swedbank och med betalväxeln DIBS. Om Textalk tvingas av Visa/Mastercard, BABS, eller DIBS att upphöra med Textalk Kortbetalning skall Textalk aktivt arbeta för att ett ersättningsavtal skall kunna upprättas mellan Kunden och BABS/DIBS. Om detta inte accepteras av Kunden äger Textalk rätt att frånträda detta avtal med 3 månaders uppsägning.

§ 2.3 Textalk Kortbetalning kan användas bara så länge kortbetalningarna understiger 100 000 kr per år. Om omsättningen överstiger denna summa skall Kunden teckna eget inlösensavtal eller använda andra betalningslösningar. Kunden är skyldig att meddela Textalk när denna gräns har passerats.

§ 2.4 För att detta avtal skall vara giltigt får Kunden inte:

 • Vara Resebyrå eller flygbolag
 • Sälja kapitalvaror med höga snittköp o/e höga omsättningsbelopp exempelvis vitvaror, hemelektronik och mobiltelefoner
 • Vara pyramidföretag/försäljning och multilevelmarketing eller motsvarande
 • Bedriva försäljning av varor där enligt lag restriktioner finns
 • Sälja resevaluta eller annan valuta eller penningförmedling
 • Vara välgörenhets- eller biståndsorganisation som saknar 90–konto
 • Använda sin webshop för att med förskott finansiera varulager/inköp med sin försäljning på kort/direktbetalning
 • Erbjuda finansiella tjänster inklusive finansiell rådgivning
 • Erbjuda spel och lotterier
 • Vara säljföretag som erbjuder förskottsbetalningar av t.ex. telefoni (fast, mobil, IP-telefoni) eller elektricitet

Textalk har rätt att omedelbart bryta detta avtal om ovanstående villkor inte är uppfyllda.

Du kan använda Textalk kortbetalning om du har en webshop hos Textalk. Vi gör en kreditkoll innan du godkänns. Våra leverantörer kan stänga av den här betalningslösningen. I så fall kan du använda en annan betalningslösning.

Du får inte omsätta mer än 100 000 kr per år med Textalk kortbetalning.

Du får inte sälja vad som helst, kolla listan.

§ 3 Avgifter för Textalk Kortbetalning

§ 3.1 Slutkunder betalar med kort för sina inköp i kundens webbutik. Den inbetalda summan överförs till Textalks klientmedelskonto hos Swedbank (nedan kallat Konto). Utbetalningar till Kunden görs en gång i månaden. Pengarna överförs då till Kundens bankgirokonto eller bankkonto (nedan kallat Eget Konto). Kunden anger kontonummer för Eget Konto i Textalk Webshop admin. Det är Kundens ansvar att ange korrekt kontonummer. Textalk tar inget ekonomiskt eller annat ansvar för de konsekvenser som kan drabba kunden till följd av felaktigt angivet kontonummer. Eventuella kostnader för de åtgärder som måste vidtas för att kräva tillbaka de pengar som på detta sätt har överförts till ett felaktigt kontonummer faktureras Kunden. Textalk har rätt att återdebitera kunden för de fall som beskrivs i § 6.4 nedan. Återdebiteringen sker genom att återdebiteringssumman dras bort från den summa som överförs till Kunden från klientmedelskontot.

§ 3.2 Alla avgifter för Textalk Kortbetalning tas ut i samband med överföringar av Kundens medel som har ansamlats på Kontot. Detta betyder att det till Kunden utbetalda beloppet reduceras med storleken för hela aktuella avgiften för Textalk Kortbetalning. Storleken på avgiften för Textalk Kortbetalning anges på Textalk Webshops hemsida. Avgiften är en transaktionsavgift som enligt nu gällande lagstiftning är momsbefriad.

§ 3.3 Kunden har rätt att när som helst begära extra överföring till Eget Konto av de medel som har samlats på Konto. En särskild avgift tas ut för en sådan extra överföring. Storleken på denna överföringsavgift framgår av aktuell prislista som anges i samband med att Kunden begär extra överföring.

§ 3.5 Avgiftsändring för Textalk Kortbetalning kan träda i kraft. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

Dina pengar som dina kunder batalar till dig sätts in på ett klientmedelskonto hos Textalk. Varje månad betalas pengarna ut till det konto- eller bankgironummer som du anger i admin. Det är ditt ansvar att ange korrekt nummer. I samband med utbetalningen drar vi vår avgift (3 kr + 3% per order).

Om vi höjer avgiften säger vi till i förväg, om vi sänker avgiften kan vi göra det utan att säga till i förväg.

Du kan besälla extra utbetalningar till ditt konto, det kostar 50 kr.

§ 4 Avtalstid

§ 4.1 Avtalet löper så länge Kunden betalar sin ordinarie avgift för Textalk Webshop och upphör automatiskt om kunden inte betalar denna avgift. Ett tidigare undertecknat avtal som har upphört till följd av utebliven betalning för Textalk Webshop-tjänsten aktiveras automatiskt på nytt om Kunden betalar sin avgift. Ett sådant automatiskt återinförande av avtal gäller bara om avbrottet till följd av utebliven betalning inte överstiger sex månader. I annat fall upphör detta avtal att gälla.

§ 4.2 Kundens kan när som helst avsluta Textalk Kortbetalning genom att avaktivera Textalk Kortbetalning i adminsystemet för sin Webshop. Någon skriftlig uppsägning av avtalet från Kundens sida behövs inte.

§ 4.3 Uppsägning av avtalet från Textalk sida skall ske senast sex månader före utgången av gällande avtalsperiod. Med utgången av gällande avtalsperiod menas det datum till vilket kunden har betalat sin licensavgift för Textalk Webshop. Om avtalsperioden är kortare än sex månader skall denna återstående tid gälla som uppsägningstid för Avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen.

§ 4.4 Textalk äger rätten att omedelbart säga upp avtalet om Kunden har brutit mot någon av paragraferna i avtalet och då speciellt mot punkterna i § 2.3. Uppsägning sker skriftligen per brev eller via e-mail. Avtalet kan träda i kraft på nytt om kunden rättat till de påtalade bristerna.

Detta avtal gäller så länge du har en webshop hos oss, betalar dina abonnemang och följer Textalks regler. Om du inte vill använda Textalk Kortbetalning längre är det bara att sluta. Du behöver inte säga upp något.

§ 5 Överlåtelse av Textalk Kortbetalning

§ 5.1 Kunden får överlåta Textalk Kortbetalning bara efter Textalk medgivande. Detta avtal överförs inte automatiskt till nya ägare av ett abonnemang i Textalk Webshop. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Denna procedur är obligatorisk vid alla överlåtelser och ägarförändringar i i Kundens Textalk Webshop.

Kolla med oss innan du gör överlåtelser.

§ 6 Textalks ansvar

§ 6.1 Textalk utövar ingen kontroll över de transaktioner som för Kundens räkning hanteras inom Textalk Kortbetalning. Textalk är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

§ 6.2 Textalk hanterar all Kundens information så som konfidentiell. Dock kan Textalk via domstolsföreläggande, eller liknande, åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot Kunden kan Textalk komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till Textalk om sådana uppgifter.

§ 6.3 Textalk garanterar att känslig information såsom kreditkortsnummer och signaturkoder hanteras med högsta säkerhet via SSL krypterad kommunikation. Kreditkortsinformation lagras inte i Textalks servrar utan överförs direkt till DIBS-betalväxelns betalningssystem.

§ 6.4 Textalk tar ingen kreditrisk eller ansvar för köp som förnekas av kortinnehavaren.

Kunden skall bära fullt ekonomiskt ansvar om

 • Kortkund bestrider mottagandet av varan/tjänsten och där utredning påvisar att kortkunden har rätt
 • Kortkund och Kunden hamnar i tvist och kortkunden reklamerar ”vara/tjänst ej som beskriven” och där utredning påvisar att Kortkund har rätt

§ 6.5 Textalk lämnar ingen garanti för kommunikation mellan Textalk och den ISP som levererar Internetanslutning till Textalk och som används för Textalk Webshop.

Beställningar och leveranser är ditt ansvar, även om webshop-systemet skulle krångla. Håll koll på dina beställningar i admin.

Uppgifter om dig och dina kunder är hemliga. Polisen eller Skatteverket kan dock tvinga oss att lämna ut uppgifter, sådan är lagen. Vi kan anmäla om vi misstänker skumraskaffärer (shady business).

Vi krypterar allt viktigt. Vi lagrar inga kortnummer. Vi tar backup och har en grym serverhall. Men, våra grejer kan gå sönder och vår internetanslutning kan gå ner.

Textalk tar ingen kreditrisk eller ansvar för nekade köp. Det är ditt ansvar om din kund bestrider ett köp eller reklamerar en vara.

§ 7 Kundens ansvar

§ 7.1 Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning.

§ 7.2 Kunden ansvarar för att känslig information såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande hanteras utan risk för åtkomst av obehörig.

§ 7.3 Kunden förbinder sig att i sin Textalk Webshop informera sina kunder om rådande köpevillkoren. Kunden förbinder sig att dessa köpevillkor följer existerande svensk lagstiftning.

Var laglydig.

Du har ansvar för dina egna lösenord.

Du har ansvar för att berätta om köpvillkor i din webshop.

§ 8 Force majeure

§ 8.1 Textalk skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Textalk skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Textalk inte heller kunnat undvika eller övervinna.

Du kan inte kräva skadestånd från oss.

§ 9 Tvist

§ 9.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Svensk lag gäller.