Upplysningsvis publicerar vi här kopior av avtal som du behöver teckna med oss om du vill använda våra tjänster.

Du signerar avtalen med Bank-ID när du loggat in i admin.

Användarvillkor för Textalk Webshop

Uppdaterad 2017-07-09 / legal@textalk.se

§ 1 Allmänt

§ 1.2 Detta avtal reglerar förhållandet mellan Kunden och Textalk AB organisationsnummer 556586-1472 (nedan kallat "Textalk"), med avseende på Textalks e-handelslösning Textalk Webshop (nedan kallad "Textalk Webshop") och därtill hörande tilläggstjänster.

§ 1.2 Kunden skall vara myndig fysisk person eller juridisk person.

§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kunden till ytterligare part.

Det här är ett avtal mellan dig och Textalk som beskriver vad som gäller om du vill använda Textalk Webshop. Du kan vara en myndig person eller ett företag. Detta avtal gäller bara mellan oss, ingen annan.

§ 2 Tjänsten

§ 2.1 Textalk Webshop finns i olika versioner: Textalk Webshop Lite, Textalk Webshop Bas samt Textalk Webshop Plus (nedan kallat ”Lite”, ”Bas”, och ”Plus”). De tjänster och funktioner som är tillgängliga i respektive version av Textalk Webshop framgår av specifikationer på http://www.textalk.se/webshop. Textalk kan lansera ytterligare versioner av Textalk Webshop utan att detta påverkar detta avtal.

§ 2.2 Support för Lite och Bas är tillgängligt för kunden via e-post. Support för Plus är tillgängligt för kunden via e-post och telefon under kontorstid. E-post och telefonnummer finns på http://www.textalk.se/webshop

Textalk Webshop finns i olika versioner. Vad som ingår i de olika versionerna står på vår hemsida.

Det ingår support via e-post och hemsida i alla versioner. I plusversionen ingår dessutom telefonsupport.

§ 3 Abonnemang

§ 3.1 Avtalet löper under den period som Kunden valt att abonnera på Textalk Webshop. För Lite erbjuds 12-månadersabonnemang. För Bas och Plus erbjuds 3-månaders-, 6-månaders- eller 12-månadersabonnemang. Samtliga abonnemang betalas i förskott.

§ 3.2 Uppsägning av abonnemang från Kundens sida är ej tillämpligt då abonnemanget betalats i förskott och ingen automatisk förlängning tillämpas från Textalk.

§ 3.3 Uppsägning av avtalet från Textalks är ej tillämpligt då abonnemanget betalats i förskott och ingen automatisk förlängning tillämpas från Textalk - utom i fall som regleras i paragraf 3.4 nedan.

§ 3.4 Textalk äger rätten att säga upp abonnemanget om Kunden har brutit mot någon av paragraferna i avtalet. Uppsägning sker per e-post, telefon eller skriftligen per brev.

Du kan teckna abonnemang för kvartal, halvår eller år. Du betalar i förskott. Om du inte vill använda Textalk Webshop är det bara att sluta att betala. Abonnemanget funkar så länge du betalar.

Vi påminner dig via mail och när du loggar in i admin om abonnemanget håller på att ta slut, men du får förlänga det själv. Vi förlänger inte abonnemang automatiskt.

Vi kan avsluta ditt abonnemang om du gör något riktigt dumt (kolla 3.4).

§ 4 Avgifter

§ 4.1 Avgifter för Textalk Webshop utgår i enligt med gällande priser. Väljer Kunden att betala med kort aktiveras abonnemanget omgående. Om Kunden väljer fakturabetalning skapas en proformafaktura som vid betalning omvandlas till faktura. Vid fakturabetalning aktiveras abonnemanget när Textalk mottagit och registrerat betalningen.

§ 4.2 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

Kolla hemsidan för priser. Kampanjer och tillfälliga erbjudanden påverkar inte den ordinarie prislistan.

§ 5 Överlåtelse av abonnemang

§ 5.1 Kunden får överlåta abonnemang för Textalk Webshop. Dock ej ingångna avtal om betalningslösningar, andra integrationer via tredje part vilka Textalk ej kan påverka samt ej heller Textalk Kortbetalning (separat avtal). Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

(Plz, hör av er till oss innan ni gör överlåtelser.) Du kan ge bort eller sälja ditt abonnemang till någon annan, men INTE dina avtal med betalningslösningar eller andra externa tjänster som är kopplade till ditt abonnemang.

§ 6 Textalks ansvar

§ 6.1 Textalk utövar ingen kontroll över de transaktioner som för Kundens räkning hanteras av Textalk Webshop. Textalk är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

§ 6.2 Textalk hanterar all Kundens information så som konfidentiell. Dock kan Textalk via domstolsföreläggande, eller liknande, åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot Kunden kan Textalk komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till Textalk om sådana uppgifter.

§ 6.3 Textalk garanterar att känslig information såsom kreditkortsnummer och signaturkoder hanteras med högsta säkerhet via SSL-krypterad kommunikation. Kreditkortsinformation lagras inte i Textalk Webshop utan överförs direkt till anslutna betalningssystem där all känslig information lagras i krypterad form.

§ 6.4 Textalk garanterar att samtliga Kundens data som lagras i Textalk Webshop säkerhetskopieras en gång per dygn.

§ 6.5 Textalk tar ingen kreditrisk eller ansvar för köp som förnekas av kortinnehavaren.

§ 6.6 Textalk lämnar ingen garanti för kommunikation mellan Textalks och den ISP som levererar internetanslutning till Textalk.

Beställningar och leveranser är ditt ansvar, även om webshop-systemet skulle krångla. Håll koll på dina beställningar i admin.

Uppgifter om dig och dina kunder är hemliga. Polisen eller Skatteverket kan dock tvinga oss att lämna ut uppgifter, sådan är lagen. Vi kan anmäla om vi misstänker skumraskaffärer (shady business).

Vi krypterar allt viktigt. Vi lagrar inga kortnummer. Vi tar backup och har en grym serverhall. Men, våra grejer kan gå sönder och vår internetanslutning kan gå ner.

§ 7 Kundens ansvar

§ 7.1 Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning.

§ 7.2 Kunden ansvarar för att känslig information såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande hanteras utan risk för åtkomst av obehörig.

§ 7.3 Kunden förbinder sig att inte publicera stötande material. Textalk förbehåller sig rätten att avgöra när material är att betrakta som stötande. Textalk äger rätten att neka att ingå avtal med Kunden och att stänga av abonnemang för Kunden som publicerar av Textalk definierat stötande material.

Var laglydig.

Du har ansvar för dina egna lösenord.

§ 8 Datainsamling

§ 8.1 För förbättrad användarupplevelse använder vi cookies. Genom att använda Textalk Webshop accepterar du (och dina kunder) användandet av cookies. Vi sparar och bearbetar information om dig och dina kunder för att skapa anonym statistik i vår e-handelslösning i syfte att förbättra våra tjänster för dig och dina kunder.

Vi spårar och sparar data för att bli bättre.

§ 9 Ångerrätt

§ 8.1 Enligt Svensk lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal föreligger en ångerfrist på 14 dagar. Textalk påbörjar utförandet av den tjänst Kunden eller den kommande Kunden har beställt innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut, vilket Kunden / den kommande Kunden, samtycker till i samband med beställning av tjänst från Textalk. Dvs. ångerrätt föreligger ej enligt lag (2000:274)§ 14.

Om du betalar så kan du inte ångra dig. Kör i demoläget om du bara vill testa.

§ 11 Force majeure

§ 10.1 Textalk skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Textalk skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Textalk inte heller kunnat undvika eller övervinna.

Du kan inte kräva skadestånd från oss.

§ 12 Tvist

§ 11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Svensk lag gäller.

Om Dataskyddsreformen hos Datainspektionen

Läs på om GDPR

De viktigaste rättigheterna för dina kunder
 • Vid begäran få tillgång till sina personuppgifter.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Kunna få sina personuppgifter raderade.
 • Ha möjlighet att invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.

Kom ihåg!

 • Be alltid om samtycke när personuppgifter behandlas och dokumentera att samtycke lämnats.
 • Se över och radera ostrukturerad form av kommunikation med kund, exempelvis mail och samtalsanteckningar, om du inte behöver dem för uppfylla åtaganden gentemot kunden.
 • Spara aldrig uppgifter om personers hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning, medlemskap i fackförening eller andra särskilt känsliga kategorier av uppgifter.

Användarvillkor för Textalk Webshop vid användandet av betalningslösningen Textalk Kortbetalning

Kompletterande villkor för Textalk Webshop vid användandet av betalningslösningen Textalk Kortbetalning.

Uppdaterad 2017-07-09 / legal@textalk.se

§ 1 Allmänt

§ 1.1 Detta avtal reglerar förhållandet mellan Kunden och Textalk AB organisationsnummer 556586-1472 (nedan kallat "Textalk"), med avseende på betalningslösningen Textalk Kortbetalning inom Textalk Webshop (nedan kallat "Textalk Kortbetalning").

§ 1.2 Kunden skall vara myndig fysisk person eller juridisk person.

§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kunden till ytterligare part.

Det här är ett avtal mellan dig och Textalk som beskriver vad som gäller om du vill använda Textalk Webshop. Du kan vara en myndig person eller ett företag. Detta avtal gäller bara mellan oss, ingen annan.

§ 2 Textalk Kortbetalning

§ 2.1 Förutsättningen för att detta avtal skall gälla är att Kunden är betalande kund i Textalk Webshop och har accepterat de villkor som gäller för nyttjande av denna tjänst. Detta avtal omfattar dock bara betalningslösningen Textalk Kortbetalning. Andra tjänster som ingår i Textalk Webshop framgår av separat aktuell information på Textalk Webshops hemsida. I samband med Kundens ansökan om att få använda Textalk Kortbetalning kommer Textalk att genomföra en kreditkontroll. Textalk Kortbetalning gör det möjligt för Kunden att från sina slutkunder ta betalt med bank- eller kreditkort utfärdade av Visa eller Mastercard (Kort).

§ 2.2 Textalk Kortbetalning som är föremål för detta avtal baseras på ett avtal som Textalk har slutit med BABS kortinlösen från Swedbank och med betalväxeln DIBS. Om Textalk tvingas av Visa/Mastercard, BABS, eller DIBS att upphöra med Textalk Kortbetalning skall Textalk aktivt arbeta för att ett ersättningsavtal skall kunna upprättas mellan Kunden och BABS/DIBS. Om detta inte accepteras av Kunden äger Textalk rätt att frånträda detta avtal med 3 månaders uppsägning.

§ 2.3 Textalk Kortbetalning kan användas bara så länge kortbetalningarna understiger 100 000 kr per år. Om omsättningen överstiger denna summa skall Kunden teckna eget inlösensavtal eller använda andra betalningslösningar. Kunden är skyldig att meddela Textalk när denna gräns har passerats.

§ 2.4 För att detta avtal skall vara giltigt får Kunden inte:

 • Vara Resebyrå eller flygbolag
 • Sälja kapitalvaror med höga snittköp o/e höga omsättningsbelopp exempelvis vitvaror, hemelektronik och mobiltelefoner
 • Vara pyramidföretag/försäljning och multilevelmarketing eller motsvarande
 • Bedriva försäljning av varor där enligt lag restriktioner finns
 • Sälja resevaluta eller annan valuta eller penningförmedling
 • Vara välgörenhets- eller biståndsorganisation som saknar 90–konto
 • Använda sin webshop för att med förskott finansiera varulager/inköp med sin försäljning på kort/direktbetalning
 • Erbjuda finansiella tjänster inklusive finansiell rådgivning
 • Erbjuda spel och lotterier
 • Vara säljföretag som erbjuder förskottsbetalningar av t.ex. telefoni (fast, mobil, IP-telefoni) eller elektricitet

Textalk har rätt att omedelbart bryta detta avtal om ovanstående villkor inte är uppfyllda.

Du kan använda Textalk kortbetalning om du har en webshop hos Textalk. Vi gör en kreditkoll innan du godkänns. Våra leverantörer kan stänga av den här betalningslösningen. I så fall kan du använda en annan betalningslösning.

Du får inte omsätta mer än 100 000 kr per år med Textalk kortbetalning.

Du får inte sälja vad som helst, kolla listan.

§ 3 Avgifter för Textalk Kortbetalning

§ 3.1 Slutkunder betalar med kort för sina inköp i kundens webbutik. Den inbetalda summan överförs till Textalks klientmedelskonto hos Swedbank (nedan kallat Konto). Utbetalningar till Kunden görs en gång i månaden. Pengarna överförs då till Kundens bankgirokonto eller bankkonto (nedan kallat Eget Konto). Kunden anger kontonummer för Eget Konto i Textalk Webshop admin. Det är Kundens ansvar att ange korrekt kontonummer. Textalk tar inget ekonomiskt eller annat ansvar för de konsekvenser som kan drabba kunden till följd av felaktigt angivet kontonummer. Eventuella kostnader för de åtgärder som måste vidtas för att kräva tillbaka de pengar som på detta sätt har överförts till ett felaktigt kontonummer faktureras Kunden. Textalk har rätt att återdebitera kunden för de fall som beskrivs i § 6.4 nedan. Återdebiteringen sker genom att återdebiteringssumman dras bort från den summa som överförs till Kunden från klientmedelskontot.

§ 3.2 Alla avgifter för Textalk Kortbetalning tas ut i samband med överföringar av Kundens medel som har ansamlats på Kontot. Detta betyder att det till Kunden utbetalda beloppet reduceras med storleken för hela aktuella avgiften för Textalk Kortbetalning. Storleken på avgiften för Textalk Kortbetalning anges på Textalk Webshops hemsida. Avgiften är en transaktionsavgift som enligt nu gällande lagstiftning är momsbefriad.

§ 3.3 Kunden har rätt att när som helst begära extra överföring till Eget Konto av de medel som har samlats på Konto. En särskild avgift tas ut för en sådan extra överföring. Storleken på denna överföringsavgift framgår av aktuell prislista som anges i samband med att Kunden begär extra överföring.

§ 3.5 Avgiftsändring för Textalk Kortbetalning kan träda i kraft. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

Dina pengar som dina kunder batalar till dig sätts in på ett klientmedelskonto hos Textalk. Varje månad betalas pengarna ut till det konto- eller bankgironummer som du anger i admin. Det är ditt ansvar att ange korrekt nummer. I samband med utbetalningen drar vi vår avgift (3 kr + 3% per order).

Om vi höjer avgiften säger vi till i förväg, om vi sänker avgiften kan vi göra det utan att säga till i förväg.

Du kan besälla extra utbetalningar till ditt konto, det kostar 50 kr.

§ 4 Avtalstid

§ 4.1 Avtalet löper så länge Kunden betalar sin ordinarie avgift för Textalk Webshop och upphör automatiskt om kunden inte betalar denna avgift. Ett tidigare undertecknat avtal som har upphört till följd av utebliven betalning för Textalk Webshop-tjänsten aktiveras automatiskt på nytt om Kunden betalar sin avgift. Ett sådant automatiskt återinförande av avtal gäller bara om avbrottet till följd av utebliven betalning inte överstiger sex månader. I annat fall upphör detta avtal att gälla.

§ 4.2 Kundens kan när som helst avsluta Textalk Kortbetalning genom att avaktivera Textalk Kortbetalning i adminsystemet för sin Webshop. Någon skriftlig uppsägning av avtalet från Kundens sida behövs inte.

§ 4.3 Uppsägning av avtalet från Textalk sida skall ske senast sex månader före utgången av gällande avtalsperiod. Med utgången av gällande avtalsperiod menas det datum till vilket kunden har betalat sin licensavgift för Textalk Webshop. Om avtalsperioden är kortare än sex månader skall denna återstående tid gälla som uppsägningstid för Avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen.

§ 4.4 Textalk äger rätten att omedelbart säga upp avtalet om Kunden har brutit mot någon av paragraferna i avtalet och då speciellt mot punkterna i § 2.3. Uppsägning sker skriftligen per brev eller via e-mail. Avtalet kan träda i kraft på nytt om kunden rättat till de påtalade bristerna.

Detta avtal gäller så länge du har en webshop hos oss, betalar dina abonnemang och följer Textalks regler. Om du inte vill använda Textalk Kortbetalning längre är det bara att sluta. Du behöver inte säga upp något.

§ 5 Överlåtelse av Textalk Kortbetalning

§ 5.1 Kunden får överlåta Textalk Kortbetalning bara efter Textalk medgivande. Detta avtal överförs inte automatiskt till nya ägare av ett abonnemang i Textalk Webshop. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Denna procedur är obligatorisk vid alla överlåtelser och ägarförändringar i i Kundens Textalk Webshop.

Kolla med oss innan du gör överlåtelser.

§ 6 Textalks ansvar

§ 6.1 Textalk utövar ingen kontroll över de transaktioner som för Kundens räkning hanteras inom Textalk Kortbetalning. Textalk är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

§ 6.2 Textalk hanterar all Kundens information så som konfidentiell. Dock kan Textalk via domstolsföreläggande, eller liknande, åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot Kunden kan Textalk komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till Textalk om sådana uppgifter.

§ 6.3 Textalk garanterar att känslig information såsom kreditkortsnummer och signaturkoder hanteras med högsta säkerhet via SSL krypterad kommunikation. Kreditkortsinformation lagras inte i Textalks servrar utan överförs direkt till DIBS-betalväxelns betalningssystem.

§ 6.4 Textalk tar ingen kreditrisk eller ansvar för köp som förnekas av kortinnehavaren.

Kunden skall bära fullt ekonomiskt ansvar om

 • Kortkund bestrider mottagandet av varan/tjänsten och där utredning påvisar att kortkunden har rätt
 • Kortkund och Kunden hamnar i tvist och kortkunden reklamerar ”vara/tjänst ej som beskriven” och där utredning påvisar att Kortkund har rätt

§ 6.5 Textalk lämnar ingen garanti för kommunikation mellan Textalk och den ISP som levererar Internetanslutning till Textalk och som används för Textalk Webshop.

Beställningar och leveranser är ditt ansvar, även om webshop-systemet skulle krångla. Håll koll på dina beställningar i admin.

Uppgifter om dig och dina kunder är hemliga. Polisen eller Skatteverket kan dock tvinga oss att lämna ut uppgifter, sådan är lagen. Vi kan anmäla om vi misstänker skumraskaffärer (shady business).

Vi krypterar allt viktigt. Vi lagrar inga kortnummer. Vi tar backup och har en grym serverhall. Men, våra grejer kan gå sönder och vår internetanslutning kan gå ner.

Textalk tar ingen kreditrisk eller ansvar för nekade köp. Det är ditt ansvar om din kund bestrider ett köp eller reklamerar en vara.

§ 7 Kundens ansvar

§ 7.1 Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning.

§ 7.2 Kunden ansvarar för att känslig information såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande hanteras utan risk för åtkomst av obehörig.

§ 7.3 Kunden förbinder sig att i sin Textalk Webshop informera sina kunder om rådande köpevillkoren. Kunden förbinder sig att dessa köpevillkor följer existerande svensk lagstiftning.

Var laglydig.

Du har ansvar för dina egna lösenord.

Du har ansvar för att berätta om köpvillkor i din webshop.

§ 8 Force majeure

§ 10.1 Textalk skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Textalk skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Textalk inte heller kunnat undvika eller övervinna.

Du kan inte kräva skadestånd från oss.

§ 9 Tvist

§ 11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Svensk lag gäller.